Modtag Nyheder

Modtag jævnligt vores nyhedsbrev.


Tilmeld nyhedsbrev

Vedtægter for Foreningen Kulturbro-Aalborg
 

1. Navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er "Foreningen Kulturbro-Aalborg". Foreningens navn er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens foreningsregister. Foreningen har CVR-nr. 31969786 (tidligere 29725977).
 

Foreningen er en frivillig, almennyttig forening, der alene har et ideelt, almenvelgørende formål.
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. Foreningens adresse er A.C. Jacobsens Vej 29, 9400 Nørresundby. Hjemstedet kan kun ændres gennem vedtægtsændring.
Foreningens formål er at etablere en gang- og cykelbro - en rekreativ sti - i forbindelse med Jernbanebroen i Aalborg, til glæde for almenvellet. Dels alle Aalborg kommunes borgere, men også turister og andre.
Gang- og cykelbroen har til formål at styrke de kulturelle bånd imellem Aalborg kommunes sydlige og nordlige områder, tværs over Limfjorden.
Foreningen har endvidere til formål at bidrage til, at Jernbanebroen, der er en del af den danske kulturarv, gøres mere tilgængelig for almenheden. Jernbanebroen er tegnet af professor Anker Engelund i 1928.

Sideløbende hermed har foreningen til formål at drive oplysende virksomhed om de naturaktiviteter og andre aktiviteter, der kan knyttes til broens etableringsfase og senere driftsfase.

2. Formue.
Ved foreningens stiftelse består dens formue af kr. 101.217,12, indestående på konto 2214 6878 729 909 i Nordea Bank, Aalborg.

3. Medlemskab.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål, medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

4. Hæftelse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene gælder indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer.

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller elektronisk post til hvert medlem. Der indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller maj måned. Den påhører bestyrelsens beretning, godkender regnskabet, vedtager kontingent for det følgende år, vælger bestyrelse, eventuelle suppleanter til bestyrelsen og ekstern revisor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag, der har været angivet i dagsordenen.
Forslag fra medlemmerne skal indgives senest 20. februar.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af mindst 1/10 af medlemmerne.

7. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er fra 1-1 til 31-12. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til 31-12-2007.
Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler synes anvendt efter formålet. Revisor skal i øvrigt udarbejde sin revisionspåtegning i henhold til gældende love og regler.

8. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

9. Protokol.
Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol.

10. Foreningens opløsning.
Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Eventuelt likvidationsprovenu skal tilfalde anden almennyttig forening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nørresundby den 2-10-2006, hvor som bestyrelse valgtes :

Preben Jacobsen, Rolighedsvej 23, 9400 Nørresundby
Helle Anderberg, Sulsted Kirkevej 8, 9380 Vestbjerg
Tom Anderberg, Sulsted Kirkevej 8, 9380 Vestbjerg
Bente Toft-Nielsen, A.C. Jacobsens Vej 29, 9400 Nørresundby
Jens Toft-Nielsen, A.C. Jacobsens Vej 29, 9400 Nørresundby

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således, at Jens Toft-Nielsen er valgt til formand, og Preben Jacobsen er valgt til kasserer.
 

 På den ordinære generalforsamling 24-5-2007 er bestyrelsen blevet udvidet, idet Aalborg Universitet er blevet repræsenteret i bestyrelsen ved studielektor Peter Kofoed.

På den ordinære generalforsamling 2008 er bestyrelsen blevet udvidet med kunstner Bruno Kjær, for at styrke bestyrelsen på det kunstneriske og kulturelle område. Bruno Kjær er leder af Kunstværket, Nordkraft.

Bestyrelsen består herefter af Preben Jacobsen, Helle Anderberg, Tom Anderberg, Peter Kofoed, Bruno Kjær, Bente Toft-Nielsen og Jens Toft-Nielsen.

I februar 2009 er Foreningen Kulturbro-Aalborg af SKAT blevet godkendt som almennyttig forening med fradragsret efter ligningslovens paragraf 8A, der giver private fradrag for gaver til foreningen, på linie med gaver til Dansk Røde Kors, Børnefonden g andre almennyttige foreninger. I den forbindelse er vi blevet tildelt nyt CVR-nr. 31969786.

 

Efter den ordinære generalforsamling 9.4.2014 er bestyrelsens sammensætning således :

Jens Toft-Nielsen, formand

Tom Mai Anderberg, næstformand

Lasse Frimand Jensen

Helle Anderberg

Bente Toft-Nielsen